Danida Publikations logo
ForrigeForside Indholdsfortegnelse Bund Næste #
 
Horizontal linie

4. Status for de forskellige samarbejdsformer

Nærværende afsnit gennemgår de finansierings- og samarbejdsformer, som er gældende i forhold til gennemførelse af NGO-aktiviteter i forbindelse med udmøntningen af Civilsamfundsstrategien og den humanitære strategi.

4.1 Rammeaftaler

Med indgåelse af rammeaftaler sigtes der på at skabe bedre sammenhæng og kontinuitet i organisationernes planlægning, større fleksibilitet i projektgennemførelsen og mindre ressourcekrævende administration i Udenrigsministeriet. Rammeaftalerne hviler på kapacitetsanalyser af de pågældende organisationer, herunder deres overordnede strategier, administrative kapacitet og folkelige forankring samt en række støttekriterier for udviklingsprojekter, herunder landevalg, målgrupper, effekt og bæredygtighed. Fire organisationer har siden 1991/92 haft en rammeaftale med Udenrigsministeriet: Folkekirkens Nødhjælp, Ulandsorganisationen Ibis, Dansk Røde Kors og Ulandssekretariatet. I 1996 fik Care Danmark en rammeaftale og i 2001 Red Barnet. Der henvises i øvrigt til oversigten i bilag 5 over rammeaftaleorganisationernes forbrug på Danida-finansierede projekter i 2003.

Rammebevillingerne til organisationerne har hjemmel direkte på finansloven. Der gennemføres års forhandlinger hvert år i januar/ februar, der vil handle dels om faglige spørgsmål og dels om plantal for omfanget af støtte til den enkelte organisation i det følgende år. Endvidere vil der fremover blive gennemført egentlige tematiske reviews hvert tredje år (mod hidtil hvert andet år). De tematiske reviews vil blive fordelt, så der gennemføres et til to om året.

Omkring årsskiftet 2002/2003 gennemførtes tematiske review for hver af organisationerne. I første omgang gennemførtes et desk-studie om opfølgningen af tidligere kapacitetsanalyser. Derefter gennemførtes for de fleste organisationers vedkommende et dybtgående feltstudie af et udvalgt emne i et enkelt land. Endelig afholdtes et seminar med hver organisation om feltstudiets observationer og anbefalinger, og disse er efterfølgende blevet reflekteret i ansøgningerne om rammestøtte med henblik på drøftelse under årsforhandlingerne, der blev gennemført i januar/februar 2004. Endvidere er der gennemført stikprøvekontrol af rammeorganisationernes forvaltning både for så vidt angår finansielle aspekter som mere generelle administrative spørgsmål. Generelt vurderes organisationernes forvaltning at varre solid. Stikprøvekontrollen har givet anledning til en konstruktiv dialog, der har medført enkelte opstramninger hos flere organisationer, f.eks. vedrørende procedurer i relation til forhøjelser af allerede givne bevillinger og tilstrækkelig dokumentation af sagsbehandling i forbindelse med modtagelse af fremskridtsrapporter.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de gennemførte tematiske reviews for så vidt angår den enkelte rammeorganisation.

- Folkekirkens Nødhjælp
Der gennemførtes et tematisk review vedrørende operationalisering af den rettighedsbaserede tilgang med udgangspunkt i programtypen fødevaresikkerhed. Reviewet omfattede dels et mere overordnet deskstudie, dels en mere dybdegående eksemplificering af problematikken ved et feltstudie af et rettighedsbaseret fødevaresikkerhedsprogram i Cambodia. Blandt hovedkonklusioner var, at Folkekirkens Nødhjælp var kommet langt i den strategiske planlægningsproces, men at der bl.a. udestod en yderligere præcisering af konceptet "fødevaresikkerhed". Det blev endvidere påpeget, at strategiprocessen havde været meget omkostningskrævende i form af tid og andre ressourcer, og at der nu først og fremmest var behov for at fokusere på den konkrete udmøntning af strategien., samtidig med en styrkelse af Folkekirkens Nødhjælps monitoreringssystem.

- Dansk Røde Kors
Der gennemførtes et tematisk review vedrørende operationalisering af organisationens strategi på sundhedsområdet. Undersøgelsen inddrog konkrete erfaringer fra et landsbybaseret sundhedsprogram (Community Health Programme) i Malawi. Reviewet konkluderede, at der var fulgt tilfredsstillende op på kapacitetsanalysens anbefalinger. Det konstateredes endvidere, at strategien på sundhedsområdet blev gennemført efter hensigten i Malawi, idet der dog blev efterlyst en højere grad af kvalitetssikring af aktiviteter.

- Ulandsorganisationen Ibis
Der gennemførtes et tematisk review i 2002 med det formål at vurdere Ibis' opfølgning på kapacitetsundersøgelsen fra 2000. Reviewet konkluderede, at Ibis generelt arbejdede på at gennemføre kapacitetsundersøgelsens anbefalinger. Udarbejdelse af Strategi 2005 var således et vigtigt skridt frem mod en yderligere afgrænsning af organisationens strategiske fokus.

- Ulandssekretariatet
I foråret 2003 blev et tematisk review af Ulandssekretariatets aktiviteter i Guatemala gennemført. Vurderingen af de gennemførte aktiviteter var generelt positive, men reviewet gav også anledning til forskellige anbefalinger med hensyn til Ulandsekretariatets rammeansøgning for perioden 2004 - 2007. Da det statslige tilskud til rammeaftalen med Ulandssekretariatet fjernes fra og med 2004 blev der ikke gennemført årsforhandlinger med Ulandssekretariatet vedrørende den kommende periode.

- CARE Danmark
Der gennemførtes i 2002-2003 et tematisk review, som konstaterede, at CDK generelt havde fulgt op på anbefalingerne i kapacitetsanalysen 12000 om omstilling til gennemførelse af projekter gennem lokale partnere og større vægt på fortalervirksomhed. Det blev vurderet, at CDK havde taget en række vigtige initiativer på det strategiske niveau, men fortsat måtte arbejde på at sikre, at omstillingen slog igennem på det praktiske plan.

- Red Barnet
Der gennemførtes et tematisk review i form at et deskstudie med det formål at vurdere Red Barnets opfølgning på kapacitetsanalysen fra 2000/2001. Reviewet konkluderede, at Red Barnet effektivt havde fulgt op på kapacitetsanalysens anbefalinger, selvom der stadig var områder, der skulle arbejdes videre med, bl.a. udvikling af indikatorer til et rettighedsbaseret monitoreringssystem.

4.2 Miniprogramaftaler

Miniprogramaftaler er programsamarbejdsaftaler mellem Udenrigsministeriet og NGO'er om støtte til mindre, nyskabende udviklingsprojekter op til 400.000 kr. Under aftalen kan udviklingsprojekter igangsættes inden for en forud fastsat ramme uden forudgående anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af bistandsstrategier og -metoder og mulige samarbejdspartnere i Syd.

Udenrigsministeriet havde i 2003 miniprogramaftaler med tre danske paraplyorganisationer: Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og De samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Miniprogrammerne anvendte i 2003 9,9 mio. kr., fordelt med 1,9 mio. kr. til DUF, 3,3 mio. kr. til DMR-U og 4,7 mio. kr. til DSI.

I 2001 fik DMR-U som en forsøgsordning endvidere stillet midler til rådighed over den humanitære bevilling til en nødhjælpspulje, hvorfra der kan bevilges op til 100.000, kr. i humanitær bistand i akutte lokale rodsituationer i områder, hvor medlemsorganisationerne har udsendte medarbejdere.

Aftalerne om miniprogrammer og frivilligprogrammer med DMR-U og DUF udløb i begyndelsen af 2003 og der er indgået nye miniprogramaftaler med organisationerne. Disse aftaler omfatter også personelprogrammerne, som i overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien fremover vil indgå som en integreret del af organisationernes samlede programaktiviteter.

Sideløbende med miniprogramaftalerne har DMR-U, DUF og DSI tidligere haft aftaler med Udenrigsministeriet om særskilte programmer for udsendelse af udviklingsarbejdere. Under frivilligprogrammerne har der i 2003 i alt været udsendt 22 frivillige primært til Afrika, hvoraf DMR-U havde 12 udsendte, heraf otte til Tanzania og DSI 10 udsendte, alle til Afrika. DUF havde ingen udsendte i 2003. Det samlede forbrug på frivilligprogrammerne var i 2003 11,8 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. til DUF (træningskursus for samarbejdspartnere i Latinamerika, Afrika og Asien), 5,1 mio. kr. til DMR-U og 5,8 mio. kr. til DSI.

I forbindelse med det forestående udløb af DSI's miniprogramaftale i 2004 og organisationens ønske om at indsende en ny ansøgning iværksattes i efteråret 2003 en gennemgang af miniprogrammet kombineret med en kapacitetsundersøgelse af DSI. Rapporterne vurderede, at programmet fortsat var støtteværdigt, og fremkom med en række anbefalinger bl.a. med henblik på yderligere at styrke fattigdomsorienteringen af projekter under miniprogrammet og at styrke de danske medlemsorganisationers kapacitet til at bidrage til organisationsudvikling hos partnerne i Syd.

4.3 Enkeltprojekter og alliancer

Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde tager stilling til ansøgninger om enkeltprojekter og allianceprojekter to gange årligt. Styrelsen spiller herved en central og direkte rolle i forhold til bevillingerne.  

I 2003 bevilgedes i alt 145,7 mio. kr. til projektansøgninger fra enkeltorganisationer. Af nedenstående tabel fremgår antallet af ansøgninger om enkeltprojekter og alliancer modtaget til de 17 ansøgningsrunder, der har fundet sted to gange årligt til og med 2003.

Tabel 3: Rundeansøgninger 1995-2003

  Antal ansøgninger

Antal bevilgede projekter
Antal ansøgninger henvist til forundersøgelse

Samlet
bevilling
(i mio. kr.)

1995 150 48 13 175
1996 101 41 8 124
1997 91 35 15 146
1998 102 42 18 158
1999 76 31 9 186
2000 70 26 1 116
2001 98 39 4 249
2002 69 31 9 176
2003 53 25 1 146
I alt 810 318 78 1476

Årsagen til det relativt lave antal ansøgninger i de seneste to år skal bl.a. ses i sammenhæng med, at Minipuljen, der administreres af Projektrådgivningen (jf. nedenfor under pkt. 6), nu for alvor er begyndt at fungere. Minipuljen har således siden november 2001 modtaget i alt 111 ansøgninger fordelt på 67 forskellige organisationer.

Uden for de to årlige ansøgningsrunder er der i 2003 endvidere behandlet bl.a. ansøgninger i form af enkeltforelæggelser, som har været genstand for særlige vurderinger (forundersøgelser) fra Udenrigsministeriets side. Opgørelsen i Bilag 1 over samtlige NGO-bevillinger i 2003 indeholder derfor flere bevillinger end ovenstående tabel.

4.4 Faglige netværk

Der blev i 2002 for første gang åbnet mulighed for, at danske NGO'er kan søge om støtte til faglige netværk. Ansøgning herom kan indgives løbende til Udenrigsministeriet. Netværksordningen forudsætter, at en enkelt af de deltagende NGO'er står som ansøger til netværksdannelsen og påtager sig det administrative ansvar over for Udenrigsministeriet.

I 2002 blev der modtaget seks ansøgninger om støtte til faglige netværk. Heraf bevilgedes støtte på 3,3 mio. kr. over tre år til en ansøgning fra Red Barnet vedrørende netværk for 24 organisationer om børn og unge. I 2003 blev der modtaget tre ansøgninger. Heraf bevilgedes støtte på 5 mio. kr. over tre år til en ansøgning fra Foreningen Sex og Samfund vedrørende et netværk for 18 organisationer om hiv/aids. Desuden fik WWF Danmark på vegne af et netværk for fem organisationer vedr. oprindelige folk, køn og naturressourceforvaltning en bevilling på 1,1 mio. kr. over to år. I slutningen af 2003 startede en planlagt evalueringsproces vedrørende Børn og Unge-netværket.

Konklusionerne fra den første fase af evalueringen understreger bl.a. vigtigheden af, at der ved tilrettelæggelsen af netværk lægges vægt på faglige loft med specificerede formål og kvantificerede resultater frem for bredere erfaringsudveksling.

De hyppigste årsager til afslag på ansøgninger om faglige netværk har været, at de generelt er for lønsumstunge, samt at ansøgningerne ikke har varret tilstrækkeligt detaljerede med hensyn til de aktiviteter, der påtænktes gennemført.

4.5 Humanitær bistand

NGO'erne modtager primært støtte til gennemførelse af humanitære indsatser over den ekstraordinære humanitære bevilling. Det være sig i form af organisationsspecifikke bevillinger, der medtager indsatser i en række længerevarende humanitære kriser, større bevillinger, der knytter sig til konkrete kriser, som det 12003 feks. var tilfældet med hensyn til Irak, samt mindre enkeltbevillinger, der oftest retter sig mod gennemførelse af indsatser i forhold til nye kriser.

Som det fremgår af bilag 1 blev der i 2003 udbetalt i alt 276,7 mio. kr. til danske hjælpeorganisationers indsatser i forbindelse med en række aktuelle kriser af både kortere og længere varighed. Dette kan være indsatser til fordel for flygtninge og internt fordrevne, humanitær minerydning, akut nødhjælp og fødevarebistand. Dansk Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp modtog endvidere rammelignede tilskud til gennemførelse af varehjælpsprogrammer, der primært bringes i anvendelse i forbindelse med akutte nødsituationer, herunder i forbindelse med naturkatastrofer.

Der var i 2003 i alt 16 organisationer og NGO-konsortier, der modtog støtte fra den ekstraordinære humanitære bevilling. Flere af organisationernes indsatser gennemføres inden for rammerne af internationale netværk, som f.eks. International Røde Kors, Red Barnet Alliancen og i tilfældet Folkekirkens Nødhjælp gennem det internationale kirkelige netværk, Action by Churches Together (ACT). I disse tilfælde spiller de danske organisationer en væsentlig rolle i forbindelse med tilrettelæggelse af de pågældende indsatser, herunder i forbindelse med at sikre fokus, effektivitet og virkning i arbejdet. Det er endvidere de danske organisationer, der er garant for indsatsernes kvalitet og gennemførelse i overensstemmelse med gældende retningslinier.

4.6 Delegat- og beredskabsprogrammer til humanitære formål

Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Læger uden Grænser modtager støtte fra bevillingen til Det Internationale Humanitære Beredskab til udsendelse af nødhjælpsmedarbejdere til humanitære indsatser.

Dansk Røde Kors udsender delegater til indsatser, der varetages af ICRC og IFRC. Delegaterne udsendes overvejende til opgaver indenfor katastrofeberedskab, nødhjælp, genopbygning og kapacitetsopbygning, og i mindre grad til længerevarende operationer. I 2003 blev der foretaget 59 udsendelser til indsatser i 32 lande primært i Afrika, Asien og Mellemøsten.

Dansk Flygtningehjælp udsender humanitært personel til indsatser, der varetages af FN-organisationer, særligt UNHCR og Verdensfødevareprogrammet. Sekunderingsberedskabet varetager opgaver indenfor bl.a. flygtningebeskyttelse, opbygning og monitorering af flygtningelejre, repatriering, transport og koordination af humanitære indsatser. 12003 blev der udsendt 51 personer, heraf 12 til Irak og syv til Liberia. Resten udsendtes til øvrige lande i Afrika, Asien og Mellemøsten.

Læger uden Grænser udsender humanitært personel til indsatser, der varetages af den internationale organisation Medicins Sans Frontieres. Opgaverne er hovedsageligt af medicinsk karakter, men omfatter også logistik og lokale administrationsopgaver. I 2003 blev der udsendt 15 personer til 10 lande i Afrika, Asien og Sydamerika.

4.7 Renoverings- og forsendelsesbevillinger

Mellemfolkeligt Samvirke har siden 1990 på Udenrigsministeriets vegne administreret den såkaldte Renoverings- og forsendelsesbevilling. Bevillingens overordnede formål er at støtte den sociale og økonomiske udvikling i udviklingslandene ved at yde støtte til mindre forsendelser af brugt udstyr, indsamlet og eventuelt renoveret i Danmark.

I 2003 blev 37 ansøgninger om renovering og forsendelse og 51 ansøgninger om forsendelse imødekommet, fordelt på 122 modtagende organisationer i 32 lande. Forbruget på bevillingen udgjorde 8,8 mio. kr. i 2003. Heraf blev 68 pct. anvendt til renoveringsformål, 31 pct. til forsendelse og 1 pct. til oplysningsarbejde i Danmark. Af det forbrugte beløb gik 75 pct. til aktiviteter vedrørende Afrika, 8 pct. til Latinamerika, 14 pct. til Mellemøsten og Østeuropa samt 3 pct. til Asien. Udstyret anvendes især inden for sundheds-, handicap- og undervisningssektorerne.

I den samlede aftaleperiode har omkring 200 danske organisationer/enkeltpersoner som brugere af bevillingen udført et betydeligt informationsarbejde og involveret mange mennesker, der ikke traditionelt beskæftiger sig med udvildingsarbejde i Danmark. Brugerne inviteres årligt til et informationsmøde arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke. Det er mødets formål at skabe et forum for erfaringsudveksling samt at styrke netværkssamarbejde vedrørende indsamlings- og renoveringsaktiviteter.

Mellemfolkeligt Samvirke har siden 1996 endvidere administreret en aftale vedrorende forsendelse af nødhjælpsudstyr, der finansieres med humanitære midler. Bevillingens overordnede formål er at støtte aktiviteter med et humanitært sigte i forbindelse med akutte natur- eller menneskeskabte katastrofer.

I 2003 blev 13 ansøgninger om forsendelse af nødhjælpsudstyr imødekommet, fordelt på otte organisationer og institutioner i otte lande. Forbruget på bevillingen udgjorde 2,0 mio. kr. i 2003, heraf udgjorde de 0,5 mio. kr. en forhøjelse af den oprindelige bevilling, begrundet i situationen i Afghanistan og Irak. Forsendelserne består hovedsageligt af hospitals- og hjælpemiddeludstyr.

4.8 Mellemfolkeligt Samvirke

I 1993 blev det daværende frivilligprogram omlagt til det nuværende partnerskabsprogram, MSiS (MS i Syd). Programmet sætter partnerskabstanken og det tværkulturelle samarbejde mellem organisationer i fokus. Ambitionen er at skabe et langsigtet og forpligtende samarbejde mellem Mellemfolkeligt Samvirke og partnerne i Syd, men også mellem ulandsorganisationer indbyrdes i programlandene. Kernen i programmet er udvikling af organisatorisk og institutionel kapacitet samt menneskelige ressourcer i de lokale organisationer, der således bliver bedre til selv at gennemføre udviklingsaktiviteter.

Mellemfolkeligt Samvirkes partnerskab med samarbejdsorganisationer i Syd er baseret på aftaler, der fastlægger omfanget af og målet med samarbejdet. Mellemfolkeligt Samvirke havde ultimo 2003 indgået forskellige typer aftaler med 209 organisationer omfattende NGO'er, smågrupper i lokalsamfundet og i mindre grad myndigheder på distriktsniveau.

MSiS arbejder i syv lande og to regioner Mellemamerika og Afrika med hovedvægt på det østlige og sydlige Afrika. Mellemfolkeligt Samvirke har landekontorer i Nepal, Kenya, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zambia og Zimbabwe samt regionale kontorer i El Salvador og Lesotho. Dertil kommer et træningscenter i Tanzania, som uddanner danske udviklingsarbejdere og tilbyder kurser for organisationer primært i det østlige Afrika.

I 2003 blev der udsendt udviklingsarbejdere svarende til 145 årsværk, hvilket repræsenterer et mindre fald i forhold til 2002. Tendensen har været faldende siden 1998, hvor der blev udsendt 216 årsværk. Udsendelse af udviklingsarbejdere er fortsat en meget central aktivitet i MSiS, men Mellemfolkeligt Samvirke vil tilstræbe en mere fleksibel anvendelse af udviklingsarbejdere. På vegne af Udenrigsministeriet administrerer Mellemfolkeligt Samvirke samarbejdet med FN's Frivillig-program, United Nations Volunteers (UNV). Mellemfolkeligt Samvirke har løbende udsendt ca. ni udviklingsarbejdere til lande som Mellemfolkeligt Samvirke ikke i forvejen har samarbejdsaftaler med. Der var ultimo 2003 udsendt 12 UNV'er til Etiopien, Malawi, Sri Lanka, Laos, Peru og Bolivia.

Mellemfolkeligt Samvirkes budgetramme var 138 mio. kr. i 2003 og administrationsbidraget var 25,5 mio. kr.. Rammen er reduceret i forhold til niveauet i 2001. Alle programmer er blevet reduceret med 6%; det regionale program for det sydlige Afrika er under afvikling og lukkes endeligt i 2004; programmerne i Mozambique og Tanzania er reduceret til 60% af det tidligere niveau; og et antal stillinger på hovedkontoret i København og kontoret i Århus (nedlægges endeligt 2004) er gennem afskedigelser af personale blevet skåret væk.

Der blev i 2003 gennemført en ekstern evalueringen af Mellemfolkeligt Samvirke. Evalueringens overordnede vurdering af Mellemfolkeligt Samvirke var generelt positiv, og evalueringen fandt, at Mellemfolkeligt Samvirke på en række punkter, hvor tidligere undersøgelser har påvist svagheder, arbejdede professionelt og aktivt på at opnå forbedringer. Mellemfolkeligt Samvirke har iværksat en række tiltag til opfølgning af evalueringens centrale anbefalinger.


Top
Horizontal linie
Denne side indgår i publikationen "Danidas NGO-samarbejde 2003" som kapitel 4 af 11
Version 1. 01-05-2004
Publikationen kan findes på adressen http://www.um.dk/Publikationer/Danida/Dansk/NGOer/DanidasNGO-samarbejde2003/index.htm
© Udenrigsministeriet