Danida Publikations logo
ForrigeForside Indholdsfortegnelse Bund Næste #
 
Horizontal linie

3. Danida-finansierede NGO-aktiviteter i 2003

Nærværende afsnit giver sammen med de til beretningen knyttede bilag et samlet billede af NGO-bistanden i 2003, både for så vidt angår størrelse, fordeling på organisationer og bistandens geografiske og sektormæssige fordeling.

3.1 NGO'ernes andel af bistanden

I forbindelse med Finanslov 2002 blev den bilaterale NGO-bistand reduceret med 9,5 pct. For rammeorganisationerne og Mellemfolkeligt Samvirke blev dette udmøntet ved en tilsvarende reduktion af de overordnede tilskud, der herefter fastholdtes på det justerede niveau. Med "En verden til forskel" og "De danske NGO'ers folkelige forankring" fra juni 2003 lægges op til en yderligere reduktion af bevillingerne til rammeorganisationerne og Mellemfolkeligt Samvirke med 5 pct. i 2004 stigende til ca. 10 pct. i 2006. Intentionen er, at omprioritere de herved frigivne midler til en bredere kreds af NGO'er og andre nye samarbejdsformer i overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien fra oktober 2000.

Bevillingerne til den humanitære bistand finansierer både den bistand, der kanaliseres gennem danske NGO'er og relevante FN-organisationer samt direkte statslige aktiviteter, som f.eks. udsendelse af personel over det Internationale Humanitære Beredskab (IHB) og indsatser gennemført af Beredskabsstyrelsen. Størrelsen af den humanitære NGO-bistand i de enkelte kalenderår kan derfor svinge og ikke alene tilskrives ændringer i de humanitære bevillingers størrelse, men også ændrede prioriteringer i forhold til, hvilke kanaler der i de enkelte kriser har været mest hensigtsmæssige at anvende.

I 2003 udgjorde de samlede udgifter til bilateral NGO-bistand i alt 866,3 mio. kr., hvilket svarede til ca. 8,3 pct. af den samlede danske udviklingsbistand. Udgifterne til humanitær bistand gennem NGO'erne beløb sig til i alt 276,7 mio. kr., svarende til ca. 34,3 pct. af den samlede humanitære bistand. Fordelingen af bistanden på hovedområder (2002-tallene er angivet som sammenligningsgrundlag) fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: NGO-bistandens fordeling på hovedområder

  Forbrug i mio. kr. 
Bevillingstype 2003 2002
Rammeaftaler 428,3 420,1
Større projekter og alliancer 254,8 292,4
Mindre projekter (Minipuljen) 5,9 4,0
Faglige netværk 2,6 0,0
Renoverings- og forsendelsesbevillingen 8,1 8,8
Skoleudgifter til udsendtes børn 3,3 3,5
MS Personelprogram inkl. adm. tilskud 163,3 163,6
Ekstraordinære humanitære bidrag 236,6 252,3
Internationalt Humanitært Beredskab 30,4 29,3
Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder 9,7 -
NGO-bistanden i alt 1.143,0 1.174,1

3.2 Udbetalinger i 2003 til de enkelte organisationer

Fordelingen af de større udbetalinger på organisationer fremgår af tabel 2 nedenfor. Heraf fremgår, at 76,3 pct. af udbetalinger til aktiviteter over den bilaterale NGO-bevilling og 80,5 pct. af de humanitære bidrag blev kanaliseret gennem følgende 10 organisationer:

Folkekirkens Nødhjælp har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrupper og at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres marginalisering. Dette gøres gennem humanitær nødhjælp og langsigtet udviklingsbistand. Folkekirkens Nødhjælp arbejder både multilateralt - især gennem Det lutherske Verdensforbund, Verdenskirkerådet og det koordinerende kirkelige forum for nødhjælp, ACT - og bilateralt i samarbejde med lokale kirker, kirkeråd og folkelige organisationer. I 2003 modtog Folkekirkens Nødhjælp 115,7 mio. kr. over NGO-bevillingen og 51,4 mio. kr. over den ekstraordinære humanitære bevilling.

Mellemfolkeligt Samvirke har som mål at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet gennem samarbejde på tværs af nationale og kulturelle grænser. I 2003 modtog Mellemfolkeligt Samvirke 163,3 mio. kr. over NGO-bevillingen. Heraf udgjorde tilskud til bl.a. organisationens administration 25,4 mio. kr.. Hertil kom, at der anvendtes 8,1 mio. kr. til renoverings- og forsendelsesbevillingen og 2,0 mio. kr. til den humanitære transportbevilling som Mellemfolkeligt Samvirke i begge tilfælde administrerer på Udenrigsministeriets vegne.

Dansk Røde Kors har som mål at forebygge og lindre menneskelig lidelse ved at forbedre vilkårene for de mest sårbare befolkningsgrupper gennem nødhjælp og langsigtede udviklingsprojekter i den tredje verden. Dansk Røde Kors' udviklingsindsatser sker overvejende gennem de nationale Røde Kors selskaber i udviklingslandene, mens Dansk Røde Kors' humanitære indsatser foregår i samarbejde med Den Internationale Røde Kors Komite (ICRC) og Det Internationale Forbund af Røde Kors og Røde Halvmåneselskaber (IFRC). I 2003 modtog Dansk Røde Kors 72,8 mio. kr. over NGO-bevillingen og i alt 71,2 mio. kr. over den ekstraordinære humanitære bevilling og bevillingen til det Internationale Humanitære Beredskab.

Ulandorganisationen Ibis har som mål at sikre, at fattige og undertrykte mennesker kan få større indflydelse på deres egne livsvilkår. Organisationen udspringer af solidaritetsbevægelsen for de tidligere koloniers befrielse og uafhængighed samt af anti-apartheidbevægelsen og samarbejder primært med sociale og folkelige organisationer i civilsamfundet. Ibis' arbejde falder inden for fire fokusområder: Uddannelse, organisationsudvikling/støtte til civilsamfund, folkelig deltagelse i lokal regeringsførelse og globale strukturelle årsager til fattigdom. I 2003 modtog Ibis 120,7 mio. kr. over NGO-bevillingen og 2,7 mio. kr. over den ekstraordinære humanitære bevilling.

Dansk Flygtningehjælp har som formål at arbejde for at sikre flygtninges beskyttelse og at arbejde for varige løsninger på flygtningeproblemer i Danmark og internationalt. Dansk Flygtningehjælps internationale indsatser bidrager først og fremmest til at afhjælpe internationale flygtningeproblemer, herunder gennem løsning af repatrieringsopgaver og langsigtet hjælpearbejde til fordel for flygtninge og internt fordrevne. I 2003 modtog Dansk Flygtningehjælp i alt 75,4 mio. kr. over den ekstraordinære humanitære bevilling, bevillingen til det Internationale Humanitære Beredskab og bevillingen til flygtninge og internt fordrevne i nærområder.

Red Barnet har som mål at sikre, at særligt udsatte børn får opfyldt deres rettigheder og kan udvikle sig i sikre og stimulerende omgivelser. Arbejdet tager sit udgangspunkt i Børnerettighedskonventionen og foregår inden for rammerne af International Save the Children Alliance's globale program. Red Barnets overordnede strategi, der omfatter såvel den langsigtede udviklingsbistand som humanitær bistand, arbejder med to bredt definerede sektorer: Uddannelse og beskyttelse mod økonomisk, seksuelt og anden udnyttelse. I 2003 modtog Red Barnet 42,9 mio. kr. over NGO-bevillingen og 8,8 mio. kr. over den ekstraordinære humanitære bevilling.

Ulandssekretariatet fungerer som sekretariatet for LO og FTF og dertil knyttede fagforbunds udviklingssamarbejde. Ulandsekretariatet har som formål at fremme arbejdstagernes rettigheder og et stabilt arbejdsmarked for herigennem at skabe bedre arbejds- og livsvilkår. Der arbejdes sædvanligvis gennem et eller flere tematiske indsatsområder i Afrika, Asien og Mellemamerika, f.eks. inden for arbejdsmarkedslovgivning, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, bæredygtig miljøudvikling, AIDS-bekæmpelse og opbygning af demokratiske strukturer i de faglige organisationer. I 2003 modtog Ulandsekretariatet 47,5 mio. kr. over NGO-bevillingen.

ADRA Danmark (Adventist Development and Relief Ageny) har som overordnet mål at lindre akut nod samt at arbejde for en langsigtet og bæredygtig udvikling blandt fattige og underprivilegerede befolkningsgrupper og styrke deres muligheder for et værdigt liv. Udviklingsarbejdet gennemføres primært indenfor sundhed og uddannelse. I 2003 modtog ADRA Danmark 29,1 mio. kr. over NGO-bevillingen og 12,1 mio. kr. over den ekstraordinære humanitære bevilling.

CARE Danmark har som mål at forbedre eksistensgrundlaget for marginaliserede befolkningsgrupper i landområder i udviklingslandene bl.a. gennem bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. I 2003 modtog CARE Danmark 35,1 mio. kr. over NGO-bevillingen.

Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) har som mål for sit internationale udviklingsarbejde at styrke fagbevægelsen i fortrinsvis Mellemamerika, Caribien og det sydlige Afrika og herved bidrage til et stabilt arbejdsmarked samt bedre løn- og arbejdsvilkår for lønmodtagere. SiD's udviklingsarbejde er afgrænset til de faglige områder og brancher, som forbundet selv organiserer, dvs. land- og skovbrug, industri, anlæg og byggeri samt transport. I 2003 modtog SID 26,1 mio. kr. over NGO-bevillingen.

Tabel 2. Fordeling af udbetalinger på organisationer i 2003 (mio. kr.):4

  NGO-bevilling
Humanitær bistand Total
Folkekirkens Nødhjælp 115,7 51,4 167,1
Mellemfolkeligt Samvirke 163,3 - 163,3
Dansk Røde Kors 72,8 71,2 144,0
Ulandsorganisationen Ibis 120,7 2,7 123,4
Dansk Flygtningehjælp - 75,4 75,4
Red Barnet 42,9 8,8 51,7
Ulandssekretariatet 47,5 - 47,5
ADRA Danmark 29,1 12,1 41,2
CARE Danmark 35,1 - 35,1
Specialarbejderforbundet i      
Danmark 26,1 - 26,1
Andre 213,0 55,1 258,0
Total 866,3 276,7 1143,0

Organisationerne, der er opført i oversigten varierer en smule i forhold til den tilsvarende liste i NGO-beretningen 2002, hvilket primært skyldes, at nærværende liste i modsætning til tidligere også medtager humanitære bidrag. Der henvises i denne sammenhæng til bilag 1, der opregner samtlige organisationer, der i 2003 har modtaget bidrag over henholdsvis NGO-bevillingen og den humanitære bevilling. Det bemærkes, at der ud over de nævnte 10 organisationer løbende ydes bidrag over NGO-bevillingen til en lang række andre organisationer samt til enkelte andre organisationer over den humanitære bevilling. Der henvises i øvrigt til bilag 2, der opregner samtlige bevillinger tiltrådt i 2003 til bilaterale NGO-projekter, og bilag 3, der opregner samtlige udbetalinger i 2003 til NGO'erne over de humanitære bevillinger fordelt på konkrete indsatser.

3.3 Bistandens geografiske og sektormæssige fordeling

Som det fremgår af bilag 4 var NGO'ernes bilaterale projektbistand i 2003 fordelt på ca. 70 lande, hvilket er nogenlunde uændret i forhold til tidligere år. For den bilaterale projektbistand gjaldt i øvrigt:

  • At den største andel gik til Afrika med 321,8 mio. kr., hvilket svarer til 37 pct. af NGO'ernes samlede bilaterale projektbistand. Udenrigsministeriets bilaterale bistand til Afrika udgjorde til sammenligning ca. 2,9 mia. kr. eller ca. 51 pct. af den samlede bilaterale bistand.
  • At Asien modtog i alt 192,4 mio. kr., hvilket svarer til 22 pct. af NGO-bistanden. Udenrigsministeriets samlede bilaterale bistand var på 1,6 mia. kr. svarende til 28 pct. af den samlede bilaterale bistand.
  • At Latinamerikas andel af den bilaterale NGO-bistand udgjorde 129,5 mio. kr. eller 15 pct. af NGO-bistanden. Udenrigsministeriets samlede bilaterale bistand udgjorde 524,2 mio. kr. eller 9 pct. af den bilaterale bistand.
  • At de resterende 26 pct. af den bilaterale NGO-bistand blev anvendt til internationale og regionale aktiviteter. Det samlede forbrug til disse aktiviteter var 222,6 mio. kr. Heri indgik bl.a. udbetalinger til Mellemfolkeligt Samvirke.

I 2003 fordelte NGO'ernes bilaterale projektportefølje sig indenfor følgende sektorer:

  • Social infrastruktur udgjorde 76,1 pct. af NGO'ernes projektportefølje.
  • De produktive sektorer androg 22,9 pct. af projektporteføljen, herunder landbrugssektoren samt støtte til integrerede udviklingsprojekter m.v.
  • Sektoren økonomisk infrastruktur tegnede sig for 1 pct. af projektporteføljen.

For de ekstraordinære humanitære bevillinger gjaldt:

  • At den største del af bistanden var rettet mod indsatser i Afrika, der i 2003 modtog i alt 103,9 mio. kr. svarende til 42,2 pct. af de samlede ekstraordinære humanitære bidrag, der blev kanaliseret gennem NGO'erne. Hertil kom NGO'ernes udsendelse af nødhjælpspersonel.
  • At NGO'erne modtog 42 mio. kr. og 38,9 mio. kr. til indsatser i henholdsvis Irak og Afghanistan. Hertil kom NGO'ernes udsendelse af nødhjælpspersonel.

Top
Horizontal linie
Denne side indgår i publikationen "Danidas NGO-samarbejde 2003" som kapitel 3 af 11
Version 1. 01-05-2004
Publikationen kan findes på adressen http://www.um.dk/Publikationer/Danida/Dansk/NGOer/DanidasNGO-samarbejde2003/index.htm
© Udenrigsministeriet