Danida Publikations logo
ForrigeForside Indholdsfortegnelse Bund Næste #
 
Horizontal linie

2. NGO-bistanden i 2003

Strategien for Danmarks udviklingspolitik, "Partnerskab 2000" og Regeringens bud på prioriteter i dansk udviklingsbistand, En verden til forskel fra juni 2003, udstikker det overordnede grundlag både for så vidt angår den bilaterale udviklingsbistand og den humanitære bistand kanaliseret gennem danske NGO'er.

2.1. Udmøntning af Civilsamfundsstrategien

"Partnerskab 2000" fremhæver, at formålet med at yde støtte til NGO-projekter bl.a. er, at støtte udviklingen af et aktivt civilsamfund gennem etableringen af partnerskaber i udviklingslandene. "Strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene -herunder samarbejdet med de danske NGO'er" (Civilsamfundsstrategien), udstikker det mere detaljerede grundlag for samarbejdet med de danske NGO'er, der gennemfører projekter i udviklingslandene.

Med det formål at støtte NGO'ernes kompetenceudvikling i forhold til Civilsamfundsstrategien, både for så vidt angår fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning, samarbejdet med civilsamfundet herunder etablering af partnerskaber i udviklingslandene samt folkelig forankring i Danmark, føres en løbende dialog med de danske organisationer, hvor de centrale udfordringer for den enkelte organisation diskuteres. Derudover foregår der et mere systematisk arbejde via Projektrådgivningen, der udbyder kurser og rådgiver konkret om udformningen af ansøgninger for mindre projekter. Dialogen sker med afsæt i en erkendelse af de danske NGO'ers forskellige udgangspunkter og forskelle i lokale forhold i landene i Syd.

Med hensyn til nye projekter lægges der vægt på, at ansøgningerne afspejler konkrete aktiviteter med baggrund i analyser af lokale forhold i relation til centrale komponenter i Civilsamfundsstrategien, men der er ikke absolutte krav til omfang og udformning. Det skal præciseres, at Civilsamfundsstrategien ikke sigter på at udelukke støtte til serviceydelser. Men det er vigtigt, at serviceydelser ses i sammenhæng med fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning af lokale civilsamfundsorganisationer. Et projekt, der tilbyder fattige grupper adgang til serviceydelser, kan styrke den lokale NGO's troværdighed og lokale forankring og dermed skabe et godt udgangspunkt for fortalervirksomhed.

Generelt vurderes, at langt de fleste organisationer arbejder seriøst med at omsætte Civilsamfundsstrategiens målsætninger om at støtte fremvæksten af et dynamisk civilsamfund i udviklingslandene, der deltager aktivt i samfundslivet og bidrager til demokratisk udvikling med vægt på fattigdomsbekæmpelse. Men der er også en voksende erkendelse af de krav, dette stiller til NGO'erne om f.eks. lokalkendskab, fleksibilitet og til åben dialog med lokale partnere om deres mål og ønsker, f.eks. i relation til balancen mellem serviceydelser og fortalervirksomhed, samt partnerens repræsentativitet og interne demokrati.

NGO'ernes folkelige forankring har i de seneste år jævnligt været analyseret og drøftet politisk. Som led i arbejdet med at styrke NGO'ernes folkelige forankring fik Folketingets Udenrigsudvalg i juni 2003 oversendt rapporten om "De danske NGO'ers folkelige forankring". Den belyser mangfoldigheden i den danske NGO-verden og vurderer særligt, hvordan de store organisationer er forankret i det danske samfund. Rapporten illustrerer, at de danske NGO'er er bredt og forskelligt forankret. Rapporten beskæftiger sig både med kvantitative kriterier som antal medlemmer, omfanget af frivilligt arbejde og indsamlede midler og med mere kvalitative aspekter som graden af involvering af befolkningen, oplysningsvirksomhed og kontaktflader i samfundet. Som led i det videre arbejde opstiller rapporten endvidere en række politiske målsætninger, som Udenrigsministeriet i løbet af 2004-2005 vil skulle forfølge med henblik på yderligere at sikre en styrkelse af den folkelige forankring. Udfordringerne er konkretiseret i følgende punkter:

  • At den samlede ramme for støtten til NGO'ernes udviklingsaktiviteter vil forblive uændret, men at der fra 2004 vil ske en begrænset og gradvis omfordeling af midler fra Mellemfolkeligt Samvirke og de seks organisationer med rammeaftaler til den brede kreds af NGO'er, der får støtte til enkeltprojekter. Dette åbner mulighed for, at store såvel som små og nye organisationer kan indgå i alliance-projekter, der fiansieres som enkeltprojekter.
  • At der for enkelte af de store NGO'er, der modtager betydelige støttemidler, vil blive stillet specifikke krav til udbygningen af deres folkelige forankring.
  • At Danida sammen med Projektrådgivningen vil arbejde aktivt for at inddrage nye kredse i det danske civilsamfund i det langsigtede udviklingssamarbejde.
  • At der vil ske en videreudvikling af metoder til kortlægning og vurdering af folkelig forankring med henblik på at forbedre ansøgnings- og rapporteringsparadigmer.
  • At der på denne baggrund vil ske en udbygning af dialogen mellem de enkelte organisationer og Danida om hver organisations folkelige forankring.

Rapporten stiller endvidere i udsigt, at Folketingets Udenrigsudvalg i 2004 vil blive holdt orienteret om udviklingen i dette arbejde gennem en opdateret rapport om NGO'ernes folkelige forankring.

2.2. Udmøntning af strategien for Danmarks humanitære bistand

Både "Partnerskab 2000" og "Strategi for Danmarks humanitære bistand" (januar 2002) tildeler de danske NGO'er en central rolle på det humanitære område. NGO'erne har således gennem årene opnået status som vigtige og kompetente partnere for Udenrigsministeriet i gennemførelsen af dansk humanitær bistand. Der er herunder udviklet et tillidsforhold, der gør det muligt at stille midler til rådighed for iværksættelse af humanitære indsatser med endog meget kort varsel og - om nødvendigt - tilpasse aktiviteter til ændringer i behovene.

I samarbejdet med de danske humanitære NGO'er lægges vægt på et veldokumenteret grundlag for bedømmelse af organisationernes kapacitet til at udføre humanitære opgaver. I denne forbindelse spiller kapacitetsundersøgelser, evalueringer samt den løbende afrapportering en vigtig rolle. For de større organisationer er dialogen formaliseret i forbindelse med gennemførelse af årsforhandlinger og løbende deltagelse i Den Humanitære Kontaktgruppe, der er det centrale organ for overordnet planlægning og koordination af danske humanitære indsatser.

Med henblik på at planlægge samarbejdet i 2003 gennemførtes årsforhandlinger med Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet, Caritas Danmark, ADRA Danmark, Læger Uden Grænser og Mission Øst. Forhandlingerne fokuserede på centrale tværgående emner, herunder organisationernes overordnede humanitære prioriteringer, samarbejdet i den forløbne periode samt en gennemgang af igangværende indsatser og nye ansøgninger for 2003. Fælles for forhandlingerne var, at NGO'erne blev tilskyndet til at tilpasse indsatsernes geografiske spredning i forhold til egen kapacitet og medvirke til sikring af den nødvendige koordination med andre aktører i forhold til de enkelte indsatser.

2.3 Deltagelse i internationalt samarbejde

Udenrigsministeriet deltog i 2003 i flere moder i EU-kommissionens forvaltningskomite vedrørende NGO-bistanden sammen med repræsentanter fra andre medlemslande. Centralt i drøftelserne stod anvendelsen af EU's budgetlinie for NGO-bistand, herunder udarbejdelse af principper og retningslinier for det fremtidige samarbejde.

Som led i denne drøftelse gennemførtes arbejdsgruppemøder med deltagelse også af NGO-repræsentanter fra medlemslandene, ligesom der med det italienske formandskab som vært gennemførtes et seminar i Palermo, der formulerede en række anbefalinger, som forventes at indgå i et endeligt revideret regelsæt, der træder i kraft i 2005. Der var på seminaret i Palermo deltagelse af den danske EU-NGO platform.

Som led i koordinationen af EU's humanitære bistand deltog Udenrigsministeriet endvidere i en arbejdsgruppe under ECHO, der beskæftigede sig med medlemslandenes og ECHO's regler og procedure i forhold til den humanitære NGO-bistand. Arbejdsgruppen anbefalede at koordinationen blandt EU-landene blev styrket i forhold til den humanitære NGO-bistand, men afstod fra anbefalinger om fælles EU-procedurer på området.
Top
Horizontal linie
Denne side indgår i publikationen "Danidas NGO-samarbejde 2003" som kapitel 2 af 11
Version 1. 01-05-2004
Publikationen kan findes på adressen http://www.um.dk/Publikationer/Danida/Dansk/NGOer/DanidasNGO-samarbejde2003/index.htm
© Udenrigsministeriet